Príbalová informácia pre používateľa

Euphorbium compositum-Heel S

Nosová aerodisperzia 

Homeopatický liek 

Euphorbium D4, Hydrargyrum bijodatum D8, Mucosa nasalis suis D8, Hepar sulfuris D10, Argentum nitricum D10, Sinusitis Nosode D13, Pulsatilla pratensis D2, Luffa operculata D2.

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Euphorbium compositum-Heel S a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Euphorbium compositum-Heel S
3. Ako používať Euphorbium compositum-Heel S
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Euphorbium compositum-Heel S
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1. Čo je Euphorbium compositum-Heel S a na čo sa používa?

Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná (kontrolná) liečba pri krátkodobých a dlhodobých ochoreniach.

Liek Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia sa používa na stimuláciu (podporu) vlastných liečivých mechanizmov organizmu  pri dlhodobom suchom zápale sliznice nosa, pri suchosti nosovej sliznice, pri dlhodobom zápale prinosových dutín. Na uvoľnenie dýchania nosom pri vazomotorickej a sennej nádche, doplnková liečba pri ozéne  (ochorenie nosovej sliznice spojené s vylučovaním hnisavého, zapáchajúceho hlienu).

Liek je voľne predajný v lekárňach
 Kúpiť online 
 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Euphorbium compositum-Heel S

Nepoužívajte Euphorbium compositum-Heel S nosovú aerodisperziu
Ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), najmä na benzalkóniumchlorid.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Euphorbium compositum-Heel S nosovú aerodisperziu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Ak máte akékoľvek iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika. Pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom. Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku tehotenstva.

Deti
Použitie Euphorbium compositum-Heel S nosovej aerodisperzie sa neodporúča u detí mladších ako 2 roky, pretože nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné lieky a Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia
Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi. k teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na  tehotenstvo a dojčenie. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Euphorbium compositum-Heel S nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Tento liek obsahuje 0,012 mg benzalkóniumchloridu v každom vstreku. Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť podráždenie alebo opuch vnútri nosa, najmä ak sa používa dlhodobo.

 

3. Ako používať Euphorbium compositum-Heel S?

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Spôsob podávania:
Pre nosové použitie.

Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Dĺžka liečby:
Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú (liek sa používa menej často).

Ak použijete viac Euphorbium compositum-Heel S, ako máte:
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete použiť Euphorbium compositum-Heel S:
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je napísané v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete používať Euphorbium compositum-Heel S:
Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.  

 

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov:
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

5. Ako uchovávať Euphorbium compositum-Heel S

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Použiteľnosť lieku po prvom otvorení nosovej aerodisperzie nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a použití predpísaného množstva lieku bola riadne uzatvorená.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia obsahuje
Liečivá sú Euphorbium (Prýštec živicový) D4 1,0 g, Hydrargyrum bijodatum (Jodid ortuťnatý) D8 1,0 g, Mucosa nasalis suis (Nosová sliznica ošípanej) D8 1,0 g, Hepar sulfuris (Surový sulfid vápenatý) D10 1,0 g, Argentum nitricum (Dusičnan strieborný) D10 1,0 g, Sinusitis Nosode (Nozóda sinusitídy) D13 1,0 g, Pulsatilla pratensis (Poniklec lúčny) D2 1,0 g, Luffa operculata (Lufa viečkatá) D2 1,0 g v 100,0 g roztoku.

Ďalšie zložky sú: 
dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, voda na injekcie.

Konzervačná látka: benzalkóniumchlorid 0,01 g

Ako vyzerá Euphorbium compositum-Heel S a čo obsahuje balenie:
Euphorbium compositum-Heel S nosová aerodisperzia je číry bezfarebný roztok. Dodáva sa v hnedých sklenených fľašiach s plastovým uzáverom a rozprašovačom z nehrdzavejúcej ocele s obsahom 20 ml, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.
Ulica 29. augusta 36/A

811 09 Bratislava
tel.: +421-2/52 73 32 93
e-mail: info@schwabe.sk
www.schwabe.sk
www.lieky-heel.sk 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v januári 2021.

Liek je voľne predajný v lekárňach
 Kúpiť online 

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.